Lara  H 6 Ø 4

handmade, porcelain, plate, tabak, yemek