Leaf H 7 Ø 9

handmade, porcelain, plate, tabak, yemek